is toegevoegd aan uw favorieten.

Abattoir en veemarkt [te Amsterdam]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een abattoir hun bij slot van rekening toch niet zoo lastig en onvoordeeliokwam, als zij vroeger gemeend hadden, dat het geval zou wezen mme, s van hunne gr.even bleef bij slot van rekening al heel weiniV over

wis werd beUrmg iT" n°0it geWeeSt' maar als er van afkeure" sprake

plaats hebh ^ u /U" onreclltvaardlg was, en moest dit dan toch 1 ats hebben, dan behoorde althans schadevergoeding te worden gegeven.

bestiat n|Ze SCJa ev^^0edlns kan de slager tegenwoordig ontvangen. Kr staat nl aan het abattoir een particuliere vee-verzekering-maatschappij. Deze

m Anrt tl door de afdeelingen der Hollandsche Maatschappij van landbouw Amsterdam en staat onder toezicht van directeur en commissarissen. Elke

slager, ook al is hij geen lid der Maatschappij van Landbouw, kan lid der vee-verzekering worden; hij betaalt premie van elk dier dat hij verzekert en

v"ir ! t ,d'de waarde van het dier terug- terwfj'dit aa"de

„ maatschappij komt. Is het beest voorwaardelijk afgekeurd voornamelijk op tuberculose, dan wordt het vleesch aan het abattoir gekocht en «ezou en en < e verkoop er van brengt dikwerf nog een aardig bedrag op Want een wegens tuberculose afgekeurd beest, behoeft daarom nog niet altifd onbruikbaar te zijn: de afkeuring beduidt dat het vleesch niet met het o-oed-eurmgsmerk van het abattoir uitgevoerd mag worden. Bij het sterilisatieproces dat wij straks nader zullen beschrijven, wordt het vleesch voor het gebiu.k dienstig en talrijk zijn de vrouwen uit de volksbuurten, die met hun