is toegevoegd aan uw favorieten.

Abattoir en veemarkt [te Amsterdam]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dit is voor de schatkist van groote beteekenis geweest. Reeds het eerste jaar na de opening van het abattoir bracht de vleeschaccijns te Amsterdam ruim een ton gouds meer in de schatkist dan voor dien tijd het <>eT waT

ÏodfisTarom d' ^ ^ i**— was verminderd.'

is daarom de smokkelarij van geslacht vleesch niet geheel opgehouden

want nog dikwerf wordt getracht vleesch van buiten in de stad te\ren.,en!

d,t ,s al heel wat minder geworden sedert de vergrooting van Amsterdam

door de bekende annexatie, doch men tracht het toch nog te doen De

let rdTde ZTeel kaü; meni^maal ka» '^n in de couranten

bracht Het m t ^ aa"hie'd C" die naar het abattoir

acht. Het moet gezegd dat daarom niet altijd sprake was van frauduleuzen

Invoer, immers menigmaal werd het aangehouden, omdat het niet lancs den voorgeschreven weg naar het abattoir werd gebracht. *

Vooral af te keuren is het smokkelen door particulieren. Daar zijn no. ve e ingezetenen die — en menigmaal zijn zij de grootste schreeuwers om vleeschkeuring, de grootste ach-en-wee-roepers over smokkelarij - hun vleesch van buiten laten komen, om op het pond een stuiver bv. uit te sparen Dit vleesch ontsnapt dikwerf aan de controle, omdat het hun toegezonden wordt als postpakket Doen zij feitelijk iets anders dan smokkelen? Tegen dergelijke mvoer ,s feitelijk weinig te doen: wel is waar nemen de Holl. IJzeren Ipoor wegmij. en verschillende stoomboot-maatschappijen pakketten of mandjes met

colTLlTk "iet ten Vervoer aa»' wanileer zij bemerken dat de

( 6 Waar eVat' maar uitteraarcl is de controle moeilijk en bij de

pos eitehjk onmogelijk. Goede controle is alleen mogelijk wanneer bij ons

men " het ^ °Ctr°0i' Z°°a'S tC PariJs bestaat, waardoor

best-rit o,;ef riT' pa.' etten e- d- te °Pene"> wanneer er vermoeden estaat op frauduleuzen invoer van vleesch. Eenig arbitrair optreden is bij

een dergelijke regeling uitteraard een noodzakelijkheid.

• T !r°°te voordeel van het abattoir is ontegenzeggelijk de geze-ende

mv oed, die deze inrichting heeft op den gezondheidstoestand in de Lofdstad

at Amsterdam ook op dit gebied aan de andere steden in het rijk het voor-

beeld heeft gegeven, strekt haar gemeentebestuur tot onvergankelijke eere.

aar zijn a tijc meuschen, die met al de maatregelen genomen op hygiënisch

gebied den draak steken. Praat men hen over het gevaar van het drinken

lek °T l<i '"i ' °f 'let SC'iat'elljke van het eten van niet aan het abattoir ^ekeurd vleesch, dan halen zij minachtend de schouders op. „Och kom "

eweren zij, , mijn vader heeft al zijn leven het vleesch gegeten, zooals hij

,.e, Vd" ager k'reeS- zonder keuring; mijn moeder heeft nooit over melk-

koken of flesschen-melk gedacht, maar ze gewoon gedronken en de menschen Zijn er oud bij geworden; allemaal gekheid, die nieuwerwetsche dingen• als ze uat hielpen zou men in onze dagen bijna niet meer dood moeten gaan."

zeg met dat iedereen zoo praat, maar er zijn er nog te veel die het wel oen en voor zulke redeneering zou men bijkans niet anders kunnen over hebben dan een medelijdend schouderophalen. Hebben zij er wel ooit over