is toegevoegd aan uw favorieten.

Voor eer en deugd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

&

3 rtiir ï»u*l.

ET doel der Vereeniging blijkt reeds voldoende uit het voorafgaande en wordt nader omschreven door de Statuten:

den wil van den Katholieken jongeling als in¬

dividu te sterken door ouderlingen steun en wederzijdsch goed voorbeeld,

de opgroeiende jeugd te vrijwaren tegen den verderfelijken invloed der steeds driester optredende onzedelijkheid.

(Art. 1.)

TT

f OE noodzakelijk het is, met vereenigde krachten den ^ strijd voor Eer en Deugd tegen de aanvallen van dien vreeselijken vijand der jeugdige jaren aan te binden, weet ieder, die met de moderne samenleving op dit punt bekend is; deze noodzakelijkheid blijkt o. a. uit de krachtige rede door den edelen Justizrat Roeren den 23 Augustus 1905 in de 3,le openb. zitting van den Duitschen Katholiekendag te Straatsburg gehouden, welke rede onmiddellijk in de Katholieke dagbladen van ons land geheel of ten deele overgenomen werd.

Wij verwijzen in dit verband ook naar de brochure: „Die öffentliche Unsittlichkeit und ihre Bekiimpfung" van Hermann Roeren, verschenen bij J. P. Bachem, Keulen.