is toegevoegd aan uw favorieten.

Drieërlei grootheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kostbaar denkbeeld. Maar vooral is eene vertaling niet overbodig voor de meesten, die niet zoo hoog staan, voor wie zy plaatsvervangster worden kan van zelf-aanschouwen, gelijk wy van een enkelen geleerde met verbazing hebben opgemerkt, dat hij in het vreemde nooit door hem bereisde land nog beter t'huis was dan zy die, toch ook niet achterlijk in opmerkingsgave, het jaren lang bewoonden. Wat boek, gesprek en afbeelding voor dezen was, kan eene vertaling (immers ook eene afbeelding) voor hem worden, die het oorspronkelijke niet gebruikt. In allen gevalle kan eene vertaling behulpzaam zijn om op te klimmen tot het oorspronkelijke en om dit met betrekkelijk kleine taalkennis beter te doen genieten. En dit is voor het volle genot van Pascal zeker noodzakelijk, waarom wij, ofschoon van de vertaling uitgaande , den oorspronkelijken tekst gedurig zullen laten getuigen. Want hoe wonderbaarlijk rijk in kennis van den Indischen Archipel mijn leermeester Veth (meer dan één dacht zoo even aan hem), in wien geleerdheid en beminnelijkheid om den voorrang streden, ook was, hoe zou hy begeerd hebben zelf te zien en hoe zou hij bij dat zelf-zien genoten hebben! Zoo doet ook een exemplaar der oorspronkelijke „Pensdes" door het genot vau dat ódnig Fransch eerst ten volle de waarde der Gedachte gevoelen.

Nu ligt zeker het vergelijken van den oorspronkelijken tekst der „Pensées" van Pascal meer onder ieders bereik dan eene reis naar Insulinde; toch is het niet zóó gemakkelijk als het wel lijkt, ware het alleen reeds om in het ons ten dienste staande exemplaar onze Gedachte te vinden. Gelukkig dat hare meerdere uitgebreidheid haar niet toelaat zich schuil te houden als menige van twee, drie regels, welker hervinden — en men weet toch, dat zy er in staat! — byna wanhopig kan maken. Maar als men ook haar in de verschillende uitgaven alles