is toegevoegd aan uw favorieten.

Drieërlei grootheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

behalve eene vaste plaats ziet aangewezen, in de eene vry wel vooraan, in de andere tegen het midden en in de derde al een eind ver in de tweede helft, dan krygt men er een denkbeeld van wat tyd en moeite het kost in dien doolhof der „Pensées" van Pascal goed t'hnis te komen (15). Ja, hoe vreemd dit schyne, zelfs zou men naar onze door zoovelen om stryd geprezene Gedachte kunnen zoeken en in sommige uitgaven haar volstrekt niet vinden !

Uwe bibliotheek ia misschien geene van de talrijke edities der „Pensóes" ryk. Niet zoo erg als het gemis van een Bybel in sommige huizen van fatsoenlijken en ontwikkelden. Misschien dus geene uitgave der „Pensees" ryk! 't Verbaast mij niet, want dikwijls heb ik er eene vergeefs gezocht op catalogi van degelyke en prachtige bibliotheken; laat ons hopen, dat de auctionaris het door veel gebruik versleten exemplaartje eener gewone hand- of zakuitgave in een pakket had verborgen. Verborgen is er wellicht ook hier of daar wel d<5n in uwe woning. Zoo ge het wol hebt herinnert ge u uit uw schooltyd.... of neen! uit dien van zoon of dochter.... zoo'n klein leelyk gedrukt boekje met blauwen omslag; laat ik u helpen! zoo'n klein boekje, dat allerminst de dikwerf met bezorgdheid geopende rekening van schoolboeken bezwaarde: uit de Bibliothèque nationale — ja, dat was het — gij zult eens vragen en zoeken ; hier of daar in een hoekje of op zolder in die kist, waarin de oude schoolboeken hun graf vinden, zoo het niet al by eene groote schoonmaakopruiming verdwenen is. Och, doe de moeite maar niet! Want dat is nu juist een uitgaafje der „Pensées", waarin gy de Gedachte van de „drieërlei grootheid" niet vinden zult. Boeken hebben hunne geschiedenis, maar van dit boek van Pascal zelfs de gedeelten, en soms eene niet onbelangrijke.