is toegevoegd aan uw favorieten.

Drieërlei grootheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zulk oprichten van standbeelden moesten overlaten aan — „de koningen, aan de rijken, aan de legerhoofden, aan al deze grooten naar het vleesch.' Mannen van vernuft staan voor zulk uitwendig eerbetoon eigenlijk te hoog.

Hooger nog dan zij echter staan die der orde, van dewelke Pascal voortgaat te zeggen: „de grootheid der wysheid, die niets is, als zij niet de wijsheid Gods is, is voor de vleeschelijken en voor de mannen van vernuft onzichtbaar."' Die grootheid toch dergenen, die op het gebied der liefde, of wilt ge der wijsheid, of wilt ge der heiligheid uitblinken, is voor de eenen zoowel als voor de anderen als een gesloten boek. Wat zal er hem in bekoren, die groot zijn naar de wereld najaagt? Een leven van onthouding en zelfverloochening, zonder opgemerkt te worden, waarin men zich speent van goud en genot, en biddend zingt: „leer mij stil op paden wand'len, waar uw oog alleen my ziet" — het is voor den wereldling alleszins onbegrijpelijk, allerminst aantrekkelijk. Maar ook voor den man van wetenschap. Om die grootheid te bewonderen en te zoeken moet hij de gebrekkigheid zijner rede erkennen, moet hij niet alleen van wereldroem afstand doen, (hij heeft misschien genoeg aan twee of drie bewonderaars en aan de zelfvoldoening van zich zeiven als eenzaam stryder te behagen); neen, zelfs die zelfvoldoening moet vaarwel gezegd en hij moet in eigen oogen niets worden om kinderlijk te gelooven. Is het zoo vreemd, dat wetenschap en onkerkelijkheid vaak bij elkander schijnen te behooren? Wat het doel moet zyn der Kerk (jammer dat haai' gebrekkig pogen zooveel reden tot rechtmatig beklag geeft!): het kweekeu van ware, eenvoudige vroomheid, ligt in zijne waarde eigenlijk boven het bereik en boven het begrip der wetenschap; dit is van hooger orde; hoe hoog zij sta, daar kan zy niet by.

Want allen, die naar grootheid zoeken, zyn in drie