is toegevoegd aan uw favorieten.

Drieërlei grootheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(hoe geeft liet ietwat belachelijke van de voorstelling klem aan de bewering!), maar hy schonk aan al de geesten zijne uitvindingen." Waarom toch heeft Port-Royal deze woorden weder verzwakt, onder den schyn van ze te versterken, door in de plaats van „al de geesten" te stellen „het gansche heelal," en ook niet berust in „zijne uitvindingen" maar er „bewonderenswaardige" bijgevoegd ? Zyne vrienden gevoelden nog niet de kracht van zijn stijl (57), want ook waar hy „de geesten" als „oogen" beschouwt, ze tegenover de lichamelijke oogen stelt en uitroept: „O, hoe heeft hij geschitterd voor de geesten!" brengt hunne nauwkeurigheid hen er toe om te laten drukken: „voor de oogen van den geest."

Voor die geesten, die als oogen zyn, schittert hy evenals zoovele grooten op het gebied van wetenschap en kunst, die wij met eerbied herdenken, maar van wier namen wy geen enkelen meer behoeven te noemen, als wy alleen opmerken, hoe eigenaardig zy getypiseerd zyn in Archimedes juist door een Pascal „die op hetzelfde gebied als Archimedes zyne lauweren had geplukt, Euclides had geraden, Descartes verbaasd, Galileï overtroffen, Newton den weg bereid (58)." Wel treffend! Hier spreekt die het alles ondervonden heeft, althans alles van zeer nabij gezien; die in de laagste orde verkeerde, al werd hij er niet door besmet, zeker niet door bedorven; meer nog inde tweede, in welke hy met de Archimedessen arbeidde en genoot, maar eindelijk tot de hoogste mocht opklimmen, op oneindig oneindiger afstand vau de tweede gelegen dan deze van de eerste. Hij mocht er toe opklimmen door zijn God te vinden; en toen hy daarvan de bewustheid kreeg in dien onvergetelyken nacht, toen schreef hy op het perkament, dat hy altyd bij zich droeg: „vreugde, vreugde, tranen der vreugde;" toen voelde hy Jezus Christus aan zyn hart werken, „vau wien hy zich had