is toegevoegd aan uw favorieten.

Drieërlei grootheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verklaring vau Let ontstaan van dat bock waarin van de eerste tot de laatste bladzijde liet beeld van Jezus Christus schittert; en indien hare beoefenaars, die met naspeuringen des geestes bezig zyn , vergeten, dat deze hier voor het grootste deel dingen van hooger orde betreffen dan van die waartoe zij als critici behooren, dan zullen zy door dwaling boeten voor hun verzaken van Pascals opmerking: „hier zijn drie soortelijk onderscheiden orden." Laat ons toch geduld hebben; die gelooven haasten niet. De critiek lang verwaarloosd is nu nog maar ééne eeuw wakker en deed natuurlijk in de laatste halve eeuw haar best om hare schade in te halen. Maar mocht zy hare macht misbruikende als de rechters vau Gralileï, hare resultaten willen opdringen (dat waren oude, dit zijn nieuwe, maar wat doen uitersten anders dan elkander raken V), dan zeggen wie ze niet aanvaarden kunnen bij zich zelve, terwyl zy haar aan hare eigene zuivering laten arbeiden: „e pur... en toch!' Hebben die achterblijvers genoemd worden gelijk, zij zullen 't wel krijgen, evenals de voorlooper Galileï, wieu niemand nu meer weerspreekt: wij vermogen niets tegen maar voor de waarheid. Intusschen mogen zij zich laten bezielen door de voorstelling van Pascal aangaande hetgeen hun Heer naar de Schriften geweest is; niet als product van de vereering zijner volgers in de eerste eeuwenyeworden, maar werkelijk yeweest is: „nederig, geduldig, heilig, heilig voor God, te duchten voor de duivelen, zonder eenige zonde!"

Voor dezen Eenige nu wilde Pascal de harten winnen. Zijne apologetiek van het Evangelie kenmerkt zich toch niet alleendoor het op den voorgrond stellen van 'sHeeren persoon, maar ook door hetgeen hiermede onmiddellyk samenhangt en zoo kort als juist door Vinet is uitgedrukt: „connaitre par le coeur, voila la grande affaire" (99)! Laat hy met anderen ons deze zijde van Pascals methode leeren kennen !

Stemmen r. ïf'. en Tr. 1895. 7