is toegevoegd aan uw favorieten.

Drieërlei grootheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die zijn eigendom zijn; het is een God die bun inwendig hunne ellende en zijne eindelooze barmhartigheid doet gevoelen, die zich \estigt in het binnenste hunner ziel, haar met ootmoed, vreugde, vertrouwen, liefde vervult, die hen ongeschikt maakt iets anders te bedoelen dan Ilem zei ven.

(101) Holl. \ ert. XVI, 12: Jezus Christus en de H. Paulus \olgden de orde der liefde, niet die van het verstand, want zy wilden verwarmen, niet onderrichten; desgelijks de H. Augustinus.

(102) Ev. Gez. 73 vs. 10.

(103) De historische bewijzen, waaraan Pascal zeer veel zorg besteed heelt, moeten natuurlijk gezuiverd worden van de fouten die latere onderzoeking der Schrift aan 't licht hebben gebracht. Ook bewijzen zij dat het genie voor eigenlijk gezegde eruditie \an deze soort minder geschikt is. 3Iaar juist dat genie werpt op de beteekenis van sommige dier bewijzen zoo eigenaardig een licht, dat zij als bevestiging van het hoofdargument voor het Evangelie van niet weinig gewicht en beteekenis te achten zijn.

(104) A. w. S. 32.

(105) Port-Boi/al, III, 340.

(100) Pag. 343, note 1.

(107) Zie over dezen weinig bekenden auteur, wiens Éloge o. a. de uitgave der Provinciales van 1860 bij Didot versiert: Histoire de la vie et des ouvrages de Bordas-Demoulin, par. F. Huet 1861.

(108) Portraits du XVlIe siècle, 1890, pag. 10.

(109) Levensschetsen der Maatschappij van Letterk. te Leiden, 1894, blz. 3(54 in de levensbeschrijving van Mr. Dr. Ilartogh Heys van Zouteveen, door II. F. A. Peypers.

(110) Ik zeg den Staten-Bijbel en niet den Hybel, want eigenlijk is 2 Sam. 22 vs. 36 door onze overzetters verkeerd vertaald. In den 18'le" psalm, ongeveer hetzelfde lied, staat vs. 36 hetzelfde woord dat daar echter een weinig anders geschreven is. Agl. hierover Iloorda, Gr. Heb. I § 9; Gesenius-Kautzsch, 1889, § 7, c. Dit heeft aanleiding gegeven tot allerlei opvattingen „Uw verootmoedigen'' heet in den psalm: „uwe zachtmoedig-