is toegevoegd aan uw favorieten.

Moderne wetenschap of bijbelsche traditie?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met vele Jonge theologen zeg ik: „La jeune garde ne se ïend pas. In naam van velen heb ik dan ook in mjjn studie een lans gebroken voor de traditie. Al hoor ik niet meer tot de pueri, ik hoor tot de jongere predikanten en doe daarom, met het oog op mogelijke beoordeeling van mijn stuk, een beroep op de oude leuze: „Maxima reverentia clebetur pueriiV

Ja, ik vraag eerbied voor mijn verhandeling; — ik vraag geen verschoonende critiek, maar ik wil alleen den wensch uitspreken, dat de mannen van naam, die ik heb aangevallen, vóór zij mogelijk in verbolgenheid mijn argumenten verwerpen, zich afvragen: „Laten wij bij onze jongere broeders ook een groote behoefte onbevredigd?" — Het geloof van mij, en van velen met mij, berust op den traditioneelen Bijbel, en in naam van honderden zeg ik: De moderne wetenschap mag ons veel, maar nooit zijn heilige historie ontnemen. Meenen de ethisch-critische godgeleerden, door eerlijkheid gedreven, deze concessie niet te mogen doen, laten zij dan, evenals de modernen, hier helder en klaar voor uitkomen, óók op den kansel, tegen over de gemeente, op gevaar af van miskend en niet begrepen te worden. Zoo krijgen wij zuivere toestanden en wordt een einde gemaakt aan veel valschen schijn. Bij ons, Protestanten, mag tusschen leeiaar en gemeente geen geheimleer scheiding maken.

\Ny eindigen met de bede, waarmede Edmond Schérer zijne lessen begon: „O Dieu! tu es le Dieu de vérité. Nous cherchons la vérité. II n'y a que toi qui puisses nous la faire connaitre."'

Zandpoort, 10 November 1896. G. II.