is toegevoegd aan uw favorieten.

Moderne wetenschap of bijbelsche traditie?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij hebben de verklaring van Ds. Zeydner gehoord. Zijn redeneering vindt haar uitgangspunt in het woord van den Heiland: „Geen teeken krijgt dit geslacht," zonder meer.

Thans is het merkwaardig, de verklaring van Prof. Valeton te vernemen. Deze zegt op pag. 44 van zijn brochure: „De Pharizeërs vragen den Heer om een teeken. Jezus antwoordt, dat hun geen teeken zal gegeven worden, dan het teeken van Jona den profeet. De Ninevieten hebben zich op zijn prediking bekeerd. Welnu, zij zullen in.het oordeel de tijdgenooten des Heeren veroordeelen, indien deze zich niet bekeeren; want meer dan Jona is hier!"

W elk een verschil tusschen deze twee commentatoren nu reeds, in zulk een nietige quaestie, die ons vrij koud laat!

Ds. Zeydner stelt zijn uitgangspunt in Mare. 8 : 12: „Geen teeken krijgt dit geslacht"; Prof. Valeton in Matt.

• ^9 4' , terwijl hij van Mare. 8: 12, het uitgangspunt van Zeydner leukweg zegt: „Dit laat ik ter zijde!" (pag. 4.5.)

Ds. Zeydner vertaalt en verklaart Matt. 12 : 39—42 als dei de gestalte van den oorspronkelijken tekst en maakt een combinatie tusschen vs. 39 en 40, het vragen om een teeken en „het zijn van Jona in den walvisch", terwijl hij de vss. 41 en 42, over de Ninevieten en de Koningin van het Zuiden, als met het vorige niet samenhangende, gecoördineerde verhalen buiten bespreking laat; terwijl Prof. Yaleton Maft. 12 ; .39 41 beschouwt als eerste gestalte van den tekst, vs. 40 „over den walvisch" elimineert en een combinatie maakt tusschen vs. 39 en 41, zoodat bij hem het teeken \an Jona wordt, „dat de Ninevieten zich op zijn piediking hebben bekeerd en derhalve de tijdgenooten des Heeren eenmaal zullen oordeelen."

Wij hebben reeds iets van het critisch geknutsel gezien, maar wij krijgt nog veel schooner tegenstelling tusschen bovengenoemde geleerden bij de behandeling van Matth. 5 : 17—20, „de verhouding van Jezus tot de Wet." Prof.