is toegevoegd aan uw favorieten.

Moderne wetenschap of bijbelsche traditie?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

evenwel mechanische en organische inspiratie verwerpt, dan zou men kunnen vragen „welke inspiratie schiet er dan nog over?" Het begrip der inspiratie, toeh reeds vaag, moeilijk te formuleeren, zoo spoedig verward met poëtische extaze en religieuze bezieling, vloeit terstond, bijna onmerkbaar, uit de supranatureele, methaphysische wereld der openbaring overgebracht in de empirische psychologische wereld der historie, inéén met het begrip van volksgenie, dat, langs langen, mysterieuzen, maar toch historischen weg, bij Israël den reinstcn Godsdienst heeft doen geboren worden, gelijk het bij de Grieken de edelste kunst en bij de Romeinen de hoogste rechts- en staats-idee heeft geschapen. I)e onderscheidingen op dit geheimzinnig gebied worden zoo subtiel, dat men spoedig met zijn eigen gedachten een loopje gaat nemen. Dit is toch zeker, — de inspiratie en theopneustie, zoowel bij het uitspreken als bij het opschrijven der Bijbelwoorden, moet een bizondere werking van Gods Voorzienigheid zijn geweest. Dit staat voorop. Wij hebben te doen met iets bizonilers.

De Apostelen, Kerkleeraars en Hervormers hebben aan een mechanische inspiratie geloofd, gelijk llothe toegeeft in zijn „Zur Dogmatik," (p. 183): „Was das alte Testament angeht, kann unsere kirchliche dogmatische Inspirations-lehre in der That sich auf die Autoritat der Apostel berufen." Ik kan in de vertaling van 2 Petr. 1:21, door Ds. Zeydner zelf, ook niets anders lezen: „Want niet door den wil van een mensch is voorheen de profetie voortgebracht, maar, door den H. Geest gedragen, hebben menschen van Godswege gesproken," ofschoon ik, onder den indruk van het gansche Nieuwe Testament, het boek des Geestes bij uitnemendheid, nooit kan gelooven, dat zij er die bekrompen waarde aan hebben gehecht, als in later dagen door vele Christelijke partijen geschied is. — Christus zelf stond evenwel zoo vrij tegenover de letter der Schrift en de verschillende verhalen