is toegevoegd aan uw favorieten.

Moderne wetenschap of bijbelsche traditie?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Gods welbehagen rust op den Zoon. die zichzelf geheel verloochent en opoffert. Bij die keerpunten van Jezus' leven, waarop het besluit is gerijpt om zichzelf alzoo te geven, ontvangt hij de bijzondere blijken van Gods goedkeuring. Tweemalen klinkt de stem uit den hemel: „Deze is mjjn geliefde Zoon, in wien ik mijn welbehagen heb." Eerst: toen Jezus, te zamen met het zondige volk, was gekomen tot den doop van Johannes, en daardoor getoond had te willen zijn „het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt." En andermaal: bij de verheerlijking op den Tabor, als het goddelijk antwoord op Jezus besluit, aan zijne leerlingen aangekondigd, 0111 het lijden te Jerusalem op zich te nemen." —

Al weder zou ik stellig on vast durven verklaren, dat de meeste leeken, dit lezende, Prol. de la Saussaye voor een rechtzinnig godgeleerde zullen houden. Maar laat hij hen als criticus eens verhalen, dat Mahomed ook stemmen hoorde en geestelijk geëxalteerde profetische naturen zeer dikwijls geluiden vernemen, maar men niet bepaald denken moet aan een stem van God, een klank buiten Christus in de lucht, en dat Mozes en Elia op den berg der verheerlijking, legendarisch in het O. 1. en waarschijnlijk mythisch in het N. T. zijn omgesteld, laat hij eens ronduit zeggen, dat hij in een wetenschappelijke lezing, Christus alleen heeft voorgesteld als type van zekerheid, en al de stichting is voor het ernstig gehoor verloren. I)e gemeente vraagt, „wat er staat , en niet: „hoe men met de wetenschap er een natuurlijke verklaring voor kan vinden!

Wij hebben genoeg voorbeelden aangehaald. Wij zien, dat de ethisch-critische theologen met de beste bedoeling de gemeente de Bijbelsche historie meêdeelen, maar er zelf een verborgen zin achter zoeken en zoodoende den schijn van groote onwaarheid op zich laden.

Wy willen de oudere theologen van ethisch-critische richting niet hard vallen en verdacht maken, ja, sterker, wij bewonderen hun pogingen, om geloot' en moderne we-