is toegevoegd aan uw favorieten.

Moderne wetenschap of bijbelsche traditie?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fragmenten (Zoydner, brochure, pag. 32, en Chantepie de la ftaussaye, „Z. en T.", pag. 140, 141), die in hoofdzaken overeenstemmen met het geloof der gemeente en de uitspraken der orthodoxie, met dit verschil echter, dat dezelfde waarheden als van „den Staat der Rechtheid", „Zondeval , „Verband van Zonde en Dood", enz. enz., door de gemeente historisch uit den Bijbel afgeleid worden en dooide ethisch-critische theologen philosophisch in idee geponeerd worden. Over het geheel genomen hetzelfde ten slotte geloovende, maar op geheel andere gronden dan de gemeente, meenen zij volkomen eerlijk te zijn, door den Bijbel als ware hij historisch vertrouwbaar den volke te verkondigen, ofschoon zij , als wetenschappelijke mannen, met de modernen een geheel nieuwe beschouwing hebben van den gang en het wezen der Godsopenbaring in den Bijbel, eene beschouwing, lijnrecht tegenovergesteld aan de eeuwenoude kerkelijke traditie. , , , "Welk een gecompliceerde philosophie! Geen wonder, dat

de Ileeren altijd klagen niet begrepen te worden! Men moet jaren lang persoonlijk met hen verkeerd hebben, om een blik op hun standpunt te krijgen. Telkens meent men het te kunnen aanvaarden, en telkens ziet men zich weei

genoodzaakt, hot los te laten.

De moedige consequentie van Ds. Zeydner, in zijn referaat van 29 April '90, heeft mij en velen de oogen doen open gaan, en wij zeggen, dat dit standpunt voor een eerlijkman , die in de gemeente van Christus werkt onhoudbaar is.

Dit standpunt is bedriegelijk voor den Godgeleerde tegenover zichzelven.

Met de modernen erkent men het volle recht van cle wetenschappelijke critiek, maar verwerpt Sayce en Hoedemaker als wetenschappelijke knoeiers (en als er geknoeid is, heeft men gelijk, — knoeien mag nooit!). Men erkent: wetenschap eischt consequentie, d. w. z. volkomen bevre-