is toegevoegd aan uw favorieten.

Moderne wetenschap of bijbelsche traditie?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verschijning afgeleid, ernstig beloedigd.-' Is het niet ridicuul te zeggen, „dat het .Evangelie van Christus zoo vast staat, omdat er wetenschappelijk geen woord van zeker is, zoodat, wanneer uit wetenschappelijk oogpunt een bezwaar tegen één van Christus' woorden kan ingebracht worden, men altijd de mogelijkheid kan onderstellen, dat Hij het niet gesproken heeft?" (Dr. J. A. Cramer.) Is het niet dwaas, op zulk een wijze een Christus te fingeeren? Is het geheele begrip van God, in Christus tot ons gekomen, geen onzin? Had Spinoza geen gelijk, toen hij zeide, dat men even goed kan aannemen, dat een cirkel een driehoek wordt? Dring ik mij niet iets op? Mag ik wel eigenlijk van een Heiligen Geest spreken? Gevoel ik nu bepaald zulk een nauwkeuiig waarneembare leiding in mijn binnenste? Is de moraal van Christus wetenschappelijk wel te rechtvaardigen, in den strijd om het bestaan? Is het geheele begrip van zoude en oordeel niet onzinnig, in overeenstemming met mijn kennis van de psychologie, met haar leer van de herediteit, den determineerenden aanleg en de gepredestineerde omstandigheden? Blijft er voor het individu ook maar een schijn van vrijheid over, zoodat een laatste Oordeel gerechtvaardigd kan zijn? Kan ik, die zoo gaarne helder denk, mij iets van do bovenzinnelijke wereld voorstellen, van engelen, daemonen, opstanding en eeuwig leven? Zijn al deze voorstellingen van Christus niet slechts van histoiische waarde, vrucht van Farizeesche geleerdheid en kinderhjk bijgeloof des harten? Zou Christus geen gewoon mensch zijn geweest, gevangen in ideeën zijner dagen? Is het voor mij, een met wetenschap doorvoeden Westerling, voor in ij, wetenschappelijk man, niet bedriegelijk, Hem, die toch zoovele dingen gezegd heeft, die mijne geleerdheid kan weerleggen, als Gods Zoon te verkondigen? Is het geen creatuurvergoding, is het geen heidendom? Heeft Robertsen geen gelijk, als hij zegt (pag 574.): „Zoover ik zien kan,