is toegevoegd aan uw favorieten.

Moderne wetenschap of bijbelsche traditie?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hervormingsdag ons toe;" — en wij zeggen hetzelfde, inaar wij kunnen, een oogenblik na dezen uitroep, niet als hij een zachtmoedig oordeel uitspreken over het boek van Prof. Wildeboer. Wij zeggen van diens arbeid, evenals van alle werken der ethisch-critisehc theologie, op het gevaar af, dat iemand zal denken „De pot verwijt den ketel, dat hij zwart ziet", met Ds. Zeydners eigen woorden: „Dat wij ze verwerpen als phantasie en pedanterie der stelselfabricatie!'" Wij willen den ouden Bijbel behouden.

B. Uitgaande van Christus, en door Hem van de Bijbelsche traditie, kunnen wij een eigen wetenschap des geloofs bezitten, die door de wereld als zoodanig niet kan erkend worden. Wij hebben een eigen wetenschap noodig. Deze waarheid wordt ook door studenten steeds ineer en meer gevoeld. Men leze de schoone stukken in de „Berichten van Eltheto" van 20 November 1896, waar gehandeld wordt over „Tweeërlei Wetenschap " In beginsel moeten wij deze leuze aanvaarden. Ik kan mij geen andere wetenschap denken, dan die uitgaat van den Bijbelschen Christus en die uitgaat van den tnensch zeiven. Daarom is het zoo jammer, dat de eenige Christelijke Universiteit, die wij hebben, gevestigd is op den bekrompen grondslag van een christelijke dogmatiek, in plaats van op den Evangelischen Christus zeiven. Zoolang daar geen wetenschappelijk instituut is in ons vaderland, gevestigd op het eenig fundament, dat gelegd is, hebben wij ieder op ons zelve de Christelijke wetenschap te vormen. Deze wetenschap behoeft volstrekt niet bekrompen te zijn. Zij late alle woorden van Christus ongerept, verklaarbaar of onverklaarbaar, en houde vast aan Zijne beschouwing van Israël's heilige historie. Staat men op zulk een grondslag en gaat men zoodoende in het algemeen van de vertrouwbaarheid der Bijbelsche verhalen uit, dan blijft er nog de reuzentaak voor de Christelijke wetenschap over in de toepassing van de critiek des