is toegevoegd aan uw favorieten.

Het berouw en het ethisch determinisme

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tuurlijke Jezus wordt weder onnatuurlijk, wanneer wij zijne verschijning in verband brengen met hetgeen de historie er aan heeft vastgeknoopt. Eigenlijk gezegde wonderen heeft Jezus nooit gedaan, en zijn er nok nooit met Hem geschied! En toch heeft de schare, zonder door Jezus beter te worden ingelicht, in vele zijner daden wonderen gezien! Toch heeft de overlevering, zoo kort na zijnen dood (blijkens den Proto-Marcus) een krans van wonderen om zijn hoofd gevlochten, terwijl zij Johannes den Dooper geen enkel wonder heeft doen verrichten! Toch heeft men in Hem den Christus gezien. ofschoon men geen Christus zonder wonderen verwachtte! Toch is het verachtelijke kruis geen hinderpaal geweest, om weinige dagen later Hem openlijk te verkondigen als den Koning Israëls, den Verlosser deiwereld! Toch heeft Hij eene apostolische gemeente in het aanzijn geroepen, die in het geloof aan liet Bovennatuurlijke haar kracht en haar leven vond! Toch is Hij de grondslag geworden eener Christelijke kerk, die achttien eeuwen lang in Hem het groote wonder van Gods liefde tot zondaars heeft gezien, en aan dat geloof hare overwinningen heeft te danken gehad! Heet dat. verklaren'.' Is dat een natuurlijke Jezus? Neen, de zoogenaamd-historisclie Jezus der moderne richting, van Dr. Stricker niet alleen, maar ook van Strauss, van Renan, van Schenkel, van allen die aan een «leven van Jezus van modern standpunt" zich gewaagd hebben, laat de belangrijkste vragen onbeantwoord, de voornaamste raadselen onopgelost.

Maar wat bewijst dat tegen onze critiek — zal men zeggen. Mogen wij geen wonderverhaal verwerpen, tenzij wij de gaping, die daardoor ontstaat, voldoende hebben aangevuld? Wij bekennen gaarne dat wij niet alles