is toegevoegd aan uw favorieten.

De zonde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tische sage als die van andere volken, geschiedenis behelst, behoef ik hier wel niet aan te toonen. Evenzeer mag ik als bekend onderstellen, dat alle geschiedkundige nasporing, in plaats van op een oorspronkelijk heiligen en heerlijken staat van het menschdom. veeleer op aanvankelijke ruwheid onkunde. %\iji>t. lutusschen, tot den grijzen voortijd dringt geen onderzoek door: en zoo blijft daar der fantasie altoos speelruimte te over voor hetgeen zij er zieh drooinen en dichten wil. Daarom voer ik liever tegen de leer van den val deze twee bezwaren aan: vooreerst, dat zij zielkundig ondenkbaar is, ten anderen, dat zij in strijd is niet liet godsdienstig* geloof.

Zielkuudig ondenkbaar noem ik het, dat de mensch uit een staat van zedelijke reinheid door moedwillig overtreden tot zedelijke verdorvenheid vervallen zou zijn. Dat eeu toestand van onschuld, waarin de bewustheid van goed en kwaad nog ontbreekt, plaats maakt voor een anderen, waanu hetzelfde dat vroeger zonder zelfverwijt werd gedaan, als kwaad wordt erken,1 en veroordeeld, dit kunnen wij ons zeer wel voorstellen, want wij zien het gedurig Wij noemen dat echter geen val, maar een voortgang, al is het dat die op pijn en strijd komt te staan. Doel. geheel iets anders dau die nog niet tot zedelijk besef gekomen onschuld, is zedelijke reinheid. Zedelijk rein is de mensch iu wiens binnenste alles zich uitstrekt naar hetgeen hij erkende als het wezenlijke doel van zijn levCn en streven. Maar wie gevoelt niet, dat voor den zoodanige het kwade, l.et verloochenen van dat doel, niet de minste bekoring kan hebben; en zoolang het kwade niets bekoren,Is heelt, hoe zou het gepleegd worden? Zal iemand zeggen dat men