is toegevoegd aan uw favorieten.

De zonde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een wezen, een God, tlie wel is waar in den beginne deze wereld in 't aanzijn heeft geroepen en haar ook heet te beheersehen, maar die wat hier verreweg het voornaamste is, den loop van het zedelijk leven met al wat die omvat en in zich sluit, in 's menschen hand heeft gesteld, en die, sinds de menscli hier door zijn zondigen alles bedierf, wel nu en dan ingrijpt oni althans sommigen van den ondergang te redden, maar het grootc meerendeel laat zijn en blijven wat zij werden, — misschien wel om te toonen hoe eindeloos veelmeer de menscli kan bederven dan de Godheid voorkomen of goedmaken wil? Indien dat godsdienstig geloof moet heeten, dan wil ik voor mij van dit geloof terstond en voor immer afstand doen, aangezien het mij de eerste uiting des geloofs, die der aanbidding, onmogelijk zou maken en, in plaats van mij te troosten, aan al de oude smart slechts nieuwe kwelling zou toevoegen. Maar neen! liet geloof, dat de ziel der vroomheid, ja de zenuw van alle geestelijk leven en streven is, is geheel iets anders. Het is vóór alles de verzekerdheid, dat de eerste en onmisbare onderstelling van al ons denken en trachten, de onderstelling dat er eenheid, samenhang, zin en rede schuilt in den ons wel vaak verwarrenden loop der verschijnselen, dat deze onderstelling niet bedrieglijk maar betrouwbaar is, ja de betrouwbaarheid zelve. Het godsdienstig, of anders gezegd, het tot volle zelfbewustheid gekomen geloof, het is de overtuiging, dat die allesomvattende en allesverklarende eenheid, dat de grond en het doel aller dingen, ofschoon ver boven onze bevatting, toch niet verborgen, niet onkenbaar voor ons is; dat er integendeel te midden aller nevelen een punt is, waar het licht voor ous door-