is toegevoegd aan uw favorieten.

De zonde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeker geen bewuste bedoeling hebben en dus ook niemand eene boven haar bereik liggende ideale bestemming kunnen toewijzen. Wij doen wat ons aantrekt en laten wat ons afstoot, en de groote drijfveer van ons handelen is, wel bezien, niet anders dau egoïsme, niet anders dan die zucht tot zelfbehoud die wij met al liet levende gemeen hebben. Alleen stelt een hoogere verstandelijke bewerktuiging ons mensehen in staat om met meerder overleg en beleid te onderscheiden en te zoeken wat ons dient. Hat door de meesten meest prolijteli jk wordt geacht heet dan goed, en het tegendeel kwaad. Zoo kunnen wij dan ook, door op te merken hoe ieders eigenbelang het best met «lat der anderen is overeen te brengen, zekere algemeene levensregelen ontwerpen: en veel daarvan werd ons zoo vroeg ingeprent, dat wij het instinctmatig gingen huldigen en vaak met weidsche namen betitelen. Maar of en in hoever deze regelen werkelijk geëerbiedigd en gevolgd zullen word n , hangt toch ten slotte slechts af van ieders organisatie, en wat hierop nog den meesten invloed oefent is wellicht: een goed of slecht diëet." Nog eens, men kan zoo spreken en men heeft liet gedaan, zij t ook met vermijding van de meest stuitende vormen. Doch indien men nu diergelijke rneeningeu ons en onzer nieuwere godsdienstbeschouwiug ten laste wil leggen, getuigt dit van een hoogst oppervlakkig en onrechtvaardig oordeel, liet zou toch inderdaad een al te zonderlinge zelfverblinding wezen, dat men, in den grond zulke dingen bedoelende, toch nog voor godsdienst en christendom meende te kunnen ijveren; terwijl en de eerste èn nog slechts zooveel te meer het laatste, met de erkenning van de zedelijke levensbeginselen staat of valt. Ik acht dat mijne hoorders zich