is toegevoegd aan uw favorieten.

De zonde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

karakter, is geen kwaad; maar alweder een even natuurlijke als onmisbare drijfveer althans van dien levensvorm waarmede vuj aanvangen, liet kleine kind is een volslagen egoïst; doch wij achten dit, en met alle recht, volkomen in de orde, aangezien het nog slechts een dierlijk leven leeft, waarbij voor hooger motieven nog geen plaats is. Eerst waar hooger motieven zich doen gelden, wordt de deze wederstrevende zelfzucht zonde. ±\eeu, onder al de behoeften, prikkels, vatbaarheden, die ons leven in gang brengen , is niets dat wij op zichzelf verkeerd kunnen noemen W ij zondigen, niet door een in ons verholen boos element te voorschijn te brengen, maar doordien de op zichzelf goede elementen iu een verkeerde verhouding treden: wanverhouding, die nog te bedenkelijker wordt, doordien de gaven en krachten van verstand, gevoel, verbeelding, die het wettige streven moesten dienen, dan aan het onwettige dienstbaar worden, dit schragen en steunen. Al wat iu den hartstocht werkt, is in zijn eigen aard onschuldig en goed: maar de gloed die een heilige aandrift bezielen, het vernuft dat haar leiden, de volharding die haar kenmerken moest, zij wijden en zij ontwijden zich aan het lagere dat zich ten onrechte verhellen en heerschen ging. In dien zin heelt men naar waarheid kunnen zeggen — liet is een woord van Schelling — «de ziel van den haat is de liefde." Immers , de haat is een verdoolde, verbijsterde en dies als ougekeerde lietde: en desgelijks de hoogmoed een onmatig en onzinnig zelfgevoel; de wellust een uit den band gesprongen en nu verwoestende natuurdrift. Kortom : het kwade heeft in ons geen zelfstandig bestaan; het kan slechts ontstaan en bestaan door en aan het goede.