is toegevoegd aan uw favorieten.

De zonde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

loosheid en wanhoop toe kunnen stijgen. Xoj; eens, verre zij de gedachte, als zouden wij deze pijnlijke en vaak zoo geduchte ervaringen willen wegcijferen of voor redeloos verklaren. Goddank! het zou niet baten dit te beproeven. Zij laten zich niet wegredeueeren , maar komen op en telkens weder op, ook tegen alle verdoovingspogingeu in. En waarom achten wij dit een zoo heuglijk verschijnsel? Omdat wij juist hierin, dat wij ons zondigen als zonde gevoelen en moeten gevoelen en het zelfs onzes ondanks veroordeelen en verafschuwen moeten, omdat wij, zeg ik, juist hierin het heuglijk bewijs zien, dat wij niet. tot zonde maar tot overwinning van de zonde geschapen zijn, het bewijs, dat ons zondigen, hoe onvermijdelijk ook, ja, juist bij en om dit onvermijdelijke, slechts een doorgangspunt voor ons zijn moet tot beter; of, 0111 hetzelfde iu de taal der vroomheid te zeggen: het heuglijk bewijs, dat de heilige Almacht, dat de eeuwige Liefde ons niet loslaat, maar ons bij ons zondigen-zelf tot bewustheid van zonde doet komen, opdat wij het ware en heerlijke wit onzer roeping zouden erkennen en er ons met eigene keus en niet langer weifelende keus naar zouden uitstrekken.

ïntusschen, ieder gevoelt: in dit licht kan het schuldgevoel en zelfverwijt ons slechts verschijnen, als wij niet meer onder den onmiddellijken indruk er van verkeereu, maar er ons uit hebben opgericht tot den moed en de hoop des geloofs. En ziehier, naar ik meen, eene der hoofdoorzaken van zoo menige averechtsche zondebeschouwing, dat men namelijk, om zich rekenschap te geven van de zonde, indien niet uitsluitend, toch voornameli jk afging op den eersten indruk dien een bedreven kwaad bij ons pleegt achter