is toegevoegd aan uw favorieten.

De zonde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

richting eene toekomst zal hebben , of, beter gezegd — want een toekomst zal die zeker hebben — indien wij, ook wij, die toekomst zullen helpen voorbereiden, dan kunnen wij er, meen ik, niet genoeg van doordrongen zijn, dat geheel deze nieuwere beweging niet slechts bedoelt, door meer wetenschappelijke kritiek verstandelijke bezwaren uit den wete ruimen, of, door zuiverder toepassing vau godsdienstige beginselen, meer al het menschelijke ouder den invloed van deze te brengen. Gewis! ook dit, zoowel het een als het ander, is even noodig als wenschelijk. Maar wat de beweging tot een godsdienstige maakt, wat haar als zoodanig in gang brengt, is wel zeker een drang des harten naar bevrediging van dieper gevoelde godsdienstige behoefte, en wel van geen mindere behoefte dan de godsdienstige bij uitnemendheid : die aan het welbewust genot van Gods onmiddellijke gemeenschap, üe strijd tegen liet supranaturalistiseh wondergeloof is inderdaad een kamp, even waardig als noodig, om het onverkort eu onbelemmerd bezit en besef van dit voorlang gesprokene, maar nog schaars erkende: «God is niet ver van een iegelijk onzer; in hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij." Wat die bewustheid verduistert, is de nevel der zonde. En een nog niet aan dien nevel ontkomene zondebeschouwing is de eigenlijke- grond va., geheel de supranaturalistische zienswijze. Maakt de zoude een scheur ui het wercldverbaud, een breuk tussehen Schepper en schepsel, dan kan alleen een wonderbare ingrijping en tusscl.enkoinst van God herstel aanbrengen en dan nog wel een slechts betrekkelijk en altijd onvolkomen herstel. Maar om dit anders te weten, moeten wij liet anders ervaren, moeten wij , een ieder voor zichzelf eu in zichzelf, de Macht