is toegevoegd aan uw favorieten.

De brieven aan de zeven gemeenten in Klein Azië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

praktische vermaningen en vertroostingen, in alle tijden toepasselijk , hebben wij hier dus voor ons een geïnspireerde geschiedenis der christelijke kerk. God zelf deelt ons meê, wat er in de christelijke kerk zal plaats hebben , en Hij beoordeelt dat in zijn licht en naar zijne wijsheid en heiligheid. Van hoeveel belang is dit voor ons! \\ ij vernemen hier niet de gedachten en oordeelvellingen van den mensch; wij staan hier niet voor een opgesmukte en versierde kerkgeschiedenis, zooals er zoovelen zijn; maar wij hooren hier Gods gedachten ; wij zien hier de dingen , zooals zij werkelijk zijn — de beginselen van het kwaad, zooals zij langzamerhand in de kerk de overhand gekregen hebben. Als de Rechter der gansche aarde staat de Heer Jezus in het midden van de zeven gouden kandelaren, welke zijn de zeven gemeenten. Hij staat daar om te oordeelen. Met zijne oogen gelijk een vlam vuurs kan Hij alles doorzien; met zijne stem als een stem van vele wateren kan Hij aller oor bereiken, en met het tweesnijdend scherp zwaard, dat uit zijnen mond gaat, kan Hij alles neervellen, wat zich tegen Hem verheft. Eer de Heer begint met het oordeel uit te spreken over de wereld, en de plagen aan te kondigen, die over de aarde komen zullen, van hoofdst. 4 tot 22, beoordeelt Hij den toestand der kerk, van het begin van haar bestaan tot aan haar einde, en profeteert Hij liet vreeselijk oordeel, dat haar ten slotte om haren afval en verwerping van Hem treffen zal.

Staan wij nu eenige oogenblikken bij eiken brief afzonderlijk stil, en beschouwen wij den inhoud uit het drieledig oogpunt door ons aangegeven.

Efezf.. — Het verlaten der eerste liefde is de beschuldiging tegen Efeze. De gemeente was reeds in treurig verval, ten minste wat den inwendigen toestand des harten aangaat. Uitwendig ging alles goed. Zoo wij in hun midden geweest waren , zouden wij, geloof ik , gedacht hebben , dat zij hoogst