is toegevoegd aan uw favorieten.

Het nieuwe leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijner uitspraken kennelijk van oordeel, dat de wasdom des innerlijken levens geheel bepaald wordt door den wasdom in kennis der liefde van Christus. De liefde van Christus is niet daarom een onuitputteli jke rijl vdom van diepte en kracht, opdat wij haar met stilzwijgend eerbiedsbetoon enkel zouden voorbijgaan, neen, zij is dit voor ons, opdat wij leeren zouden om ons bij toeneming uit bare volheid genade bij genade, licht bij licht, kracht bij kracht, toe te eigenen. Alleen eene steeds toenemende, diepere, meer volkomene kennis der liefde van Christus geeft nieuwe en met die kennis overeenstemmende prikkels en drijfveeren om in geloof en liefde te wandelen. Zóó verstaan verdwijnt alle schijnbaar in tegenspraak zijn met zichzelven uit des Apostels woord, en begrijpen wij waarom hij van den Vader in de hemelen smeekt, dat toch alle geloovigen meer en meer bekennen mogen de alle kennis te bovengaande liefde van Christus; immers hij smeekt dit, //opdat zij mogen vervuld worden tot al de volheid van God." Die bede klinkt stout, ja te stout, zouden wij licht zeggen, en niet zonder verlegenheid vragen wij: //Wat wenschttoch Paulus voor ons arme, zwakke menschenkinderen?" Intusschen de Apostel weet wat hij wil, en welk eene nederigheid of verlegenheid wij voorwenden, er is aan onze zi jde geen recht om iets af te dingen op zijn machtig, hart en geweten aangrijpend woord. Wij behooren naar de ons voorgestelde kennis als levensdoel te streven, opdat wij zoo van goddelijke kracht en genadegaven vervuld worden, dat deze ons leven in al zijn omvang