is toegevoegd aan uw favorieten.

Het nieuwe leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jmg zal gewis een heilzamen schrik wekken, maar hoeveel die ons bate , alle beweging, die geen dieperen grond dan een plotseling opschrikken heeft, is van zeer korten duur. Aan eene machtiger hulp, aan eene meer duurzame genezing is behoefte. En vanwaar moeten deze komen? Uit de liefde tot de zending? Uit eene aangrijpender opwekking tot medearbeiden? Gewis! Maar waardoor zal die liefde verhoogd , die opwekking levensgloed worden? Door onze berichten? Door ons bidden? Door ons waarschuwen en vermanen? Verre van daar! Alleen uit een beter, meer volkomen kennen van de liefde van Jezus kan vrucht ten leven rijpen. Haar beter en dieper in te zien, ons meer waarlijk en volkomen aan haar over te geven, daarin ligt de weg des levens, dat doet vruchten rijpen, uit die bron vloeit de overvloed der middelen, die rijk maken tot alle werk van geloof en liefde.

Zullen deze mijne uit eene Apostolische uitspraak bij getrouwe verklaring ontleende opmerkingen vele harten treffen? Ik weet het niet! Gode zij de uitkomst bevolen met de bede, dat èn ik zelf èn die allen, die dit woord lezen, in dezen nieuwen jaarkring vorderen mogen in de kennis der liefde van Christus. Vurig hoop ik, dat in den kring der geloovigen allerwege opwekking, de uitkomst van eene diepere beweging des gemoeds gezien worde. Immers naarmate de tijd, dien wij beleven, een ernstiger karakter vertoont, is aan zulk een machtbetoon des Heiligen Geestes te grooter behoefte. Bloot kerkelijke hervormingen hoe gewenscht en noodig ook, hoe krachtig doorgezet, reiken tot de eigenlijke bron