is toegevoegd aan uw favorieten.

Het nieuwe leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onzer krankheden niet. Toe vergadering der geloovigen, een dieper ingaan in de waarheid, eene ineer volkomene overgave aan den Heer en zijne zaak, een machtiger geworteld en gegrond zijn in de liefde van Christus, dit alles is hoofdzaak; aan deze dingen allereerst en allermeest hebben wij behoefte tegenover de nooden en bezwaren dezes tijds. Gode zij dank, dat het aan teekenen en bewijzen niet ontbreekt, dat ditzelfde ook elders en in steeds ruimer kring wordt erkend en beleden. Onder de blijde verschijnselen in dit opzicht brengen wij gaarne mede in rekening eene beweging op godsdienstig gebied, die, ten vorigen jare in Engeland ontstaan, zich reeds aan Frankrijk en Zwitserland mededeelde, en die ook op menig punt van Duitschland hare werking begint te doen gevoelen. Gaarne maak ik, als in den geest van het reeds gesprokene, daarop in deze mijne toespraak inet opzet opmerkzaam.

L)e beweging, waarop ik het oog heb, is die, welke een uitvloeisel is van in September laatstleden te Oxford gehouden bijeenkomsten. *)

) Er zijn er, die deze bijeenkomsten verwarren met de vergaderingen, waarin de Amerikanen lloody en Sankey voorgangers zijn. Beiden hebben een geheel verschillend karakter. Moody enSankey, daartoe uit Engeland uitgenoodigd, kwamen, nadat liet kerkgebouw van Moody dooi' den brand te Chicago was vernield, naar Europa over, 0111 door woord en lied vooral de onkerkelijke menigte tot geloot' in Christus te bewegen. Werkelijk ook is liet hun gelukt door luiu woord en

2