is toegevoegd aan uw favorieten.

Het nieuwe leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In deze oude akademiestad met hare Gothische kerken en akademiepaleizen kwamen in genoemde maand op uitnoodiging van den lieer Robert Pearsall Smitli, een rijk fabriekant uit Amerika , ongeveer 1500 personen bijeen. Het waren mannen en vrouwen, van allerlei belij-

lied dag aan dag verzamelingen van menschen, tot 12 en 16 duizend in aantal, bijeen te brengen en daarop een invloed te oefenen, welke van blijvender vrucht belooft te zijn, dan die van vroegere zoogenoemde revivals. Van ziekelijke zenuwoverspanning was bij deze bijeenkomsten geen spoor, zoodat ook uit alle kerkgenootschappen de leeraars der gevestigde gemeenten het werk der lieeren Moody en Sankey van harte hebben ondersteund en openlijk erkend, dat dit hun eigen arbeid zeer ten goede kwam. Bewegingen als deze kunnen lichtelijk te hoog worden geschat, maar er is niet minder gevaar ze niet op haar volle waarde te stellen en ze ten onrechte geheel te veroordeelen. Voor ontelbaren, wien slechts een stoot noodig was, om een geheel nieuwen weg op te gaan, waren ze de welkome gelegenheid, om met een betreurd verleden te breken.

De beweging van Oxford uitgegaan heeft niet alleen andere leiders maar tevens een geheel anderen aard. Zij geldt bij uitsluiting reeds geloovigen, en heeft ten doel om in hun kring aan het geloof een hooger stempel te geven door meer doortastende in het gansche leven doorstralende openbaring. In het nieuwe maandschrift, dat bij C. F. Spittler te Bazel verschijnt, en den titel: Des Christens geloofsweg draagt, worden geregeld bijzonderheden omtrent de van Oxford uitgegane beweging medegedeeld.