is toegevoegd aan uw favorieten.

Het nieuwe leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

breiden. Zij behooren te worden afgebeden en worden op het gebed als eene heilsgifte geschonken. Hoe heiliger deze /.aak naar haar innerlijk wezen, hoe meer zij de /.aak des Heeren is, des te meer moet ons het bedenkelijke treffen, om haar op uitwendige wijze, door eigen middelen te willen tot stand brengen, wat niet anders zijn zou dan hetgeen in den hoogsten zin leven is tot het gebied der werktuigelijkheid te verlagen. *) Voorts wensch ik in herinnering te brengen, dat ook waai met onloochenbare werkelijkheid de werkingen des Geestes en der genade in groote vergaderingen ervaren

*) De Neue Evangelische Kirchenzeitung zegt aan het slot van een uitvoerig bericht over de bijeenkomsten te Oxl'ord juist en treffend: „Wanneer wij niet miszien, was het eigenaardige dezer indrukwekkende samenkomst, dat men niet over het onchristendom van die buiten zijn, maar over eigen Christendom een streng gericht hield; dat men voorts in de hoogere eisclien, die men aan zich zeiven stelde teedere godsdienstige innigheid en hoogen ernst elkander liet doordringen en tot eenheid samensmelten, en eindelijk, dat men ziende op het groote doelwit om te streven naar den vollen wasdom eens mans in Christus en om met den geheelen menscli Christus te dienen, alle verscheidenheid van leerstellige meeningen en beschouwingswijzen met opzet geheel der vergetelheid prijs gaf. Nadoen kunnen wij de Oxfordsche samenkomst niet, en wij moeten op heilig gebied niets meer dan een slaaisch nadoen schuwen, maar wij kunnen en moeten navolgers worden van den ernstigen toeleg op heiligmaking en van den broederlijken geest, welke deze samenkomsten gemaakt heeft wat zij waren.

3