is toegevoegd aan uw favorieten.

Het nieuwe leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leidingen, de mate onzer getrouwheid en daarmede overeenstemmende ons ten deel wordende openbaringen der genade en van den Heiligen Geest — zijn allen zaken, die behooren in aanmerking gebracht te worden, zoodra er ernstig en grondig sprake is van onze heiligmaking in Christus. Mij komt het voor, dat de geestelijke leeren spreekwijze der Oxfordsche beweging tegenover al het aangevoerde te weinig omvattend en niet genoeg op het Bijbelwoord gegrond is. De door haar gekozen weg van onderwijs en leiding (methode) kan wel tot eene krachtige opwekking voor velen dienen, en als zoodanig hebben wij, gelijk wij toonden, een hartelijk welkomstw 001 d voor haar over; maar de machtigste opwekking is en blijft slechts eene levensaandrift maar is nooit het leven zelt. Zij brengt, zou ik zeggen, den weg der heiligmaking te veel binnen den kring der wetten, die voor het gewone leven gelden, stelt hem te zeer onder een algemeenen, voor allen geldenden regel, die zich niet laat rechtvaardigen uit den arbeid, den strijd en de bijzondere roeping, die ons in het leven der onderscheidene Christenen duidelijk als een persoonlijk toegepast Godsbestuur kenbaar worden.

Ik kan van dit onderwerp niet scheiden zonder nog eene en andere opmerking te hebben gemaakt, die zich rechtstreeks en als van zelf aan het gesprokene aansluit. De heiligmaking rust op de kracht, die gewerkt wordt door den Heiligen Geest, wiens levenmededeelende macht onuitputtelijk en in de wijze liarer openbaring oneindig in verscheidenheid is. Geen deel der openbarings-