is toegevoegd aan uw favorieten.

"De mensch van Gods geslachte"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genieten. Zalige genieting voorwaar, die gevoelen doet dat er een God bestaat, die tot ons doet spreken uit den tempel der natuur, en den mensch in zijn gedachten buiten 's werelds sferen verheft. Boven het heelal ziel. bezielende, dringt het geestelijk oog tot in de Engelenrei door. Hoezeer het stolïelijk oog niets ontdekt, zijn er toch van die oogenblikken, waarin men het bestaan eener onstoffelijkheid gevoelt, die zegt: «Ik ben.» Dit is het heilig schrift, door God in 's menschen hart geschreven, en de Engelen dit lezende verheugen zich, terwijl de mensch reeds op aarde het Allerhoogste wezen' door geloof hulde brengt. Dit geschiedt doordien hij van Gods geslacht is. Maar dan ook is de twijfel overwonnen, dan ook brengt hij, nederknielende voor eene Almagt, door geloofskracht den Onzienlijke de hulde, in Wien hij vroeger niet geloofde. Die Onzienlijke is dezelfde liefdevolle Hemelsche Vader, die de nevels van den nacht na langen strijd deed wegvallen, het twijfel moedig pelgrimsleven deed opklaren, en den twijfelaar op den weg der zielerust bragt. Die stemming is het, waarin natuur en deugd hem bergwaarts leiden, het hem schijnbaar onbeklimbare bereiken doen, en ook hem door liet geloofsoog te aanschouwen geven wat voor den mensch onzigtbaar scheen. Nu klinkt het tempellied hem tegen: «God is», en de natuur herhaalt ook voor hem op duizenderlei wijze, in 't zuiverst harmonisch akkoord dien lofzang. Zijn echo doet de geheele schepping trillen ; Zijn grondklank is de liefelijke toonaard: «deugd». Deugdzaam menschenleven is de geheimzinnige kracht, die zoo tegt_>n

<2