is toegevoegd aan uw favorieten.

"De mensch van Gods geslachte"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

menschen heeft, en dat Hij zijn eeniggeboren Zoon in de wereld heeft gezonden. Dit is waarheid, dat God Hem heeft opgewekt uit den doode, en Hem geplaatst heeft aan zijn regterhand. Dit is waarheid, dat de mensch uit vleesch geboren, zelf vleesch is, en door wedergeboorte vernieuwd moet worden. Dit eindelijk is waarheid, ernstige onveranderlijke waarheid, zoolang de wereld staat, dat een iesreliik die. fitelo.ofd hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar die niet geloofd zal hebben zal verdoemd worden. Dit is de waarheid, voor ons allen waarheid, Gods woord kan niet liegen. «Zijn Woord is waarheid.» Zalig die de waarheid regt verstaan, en in zich opnemen: die waarheid zal hen vrij maken.»

De geheele schepping antwoordt op de vraag: Wat is waarheid? «God is waarheid.»

Zoo zegt ook de Genestet :

„Gij hebt de waarheid, Eed'le Vrouw!

„Vergeef dat ik niet een „Het nog maar half gelooven wou, —

„Ik dacht : God had ze alleen."

Zoo ook is er in den mensch goddelijke waarheid. Gelijk de spiegel het stoffelijk beeld hergeeft, zoo draagt de ziel het goddelijk beeld in den mensch, omdat zij van goddelijk geslacht is, kennende geen dood, maar wel een doorgang van het stoffelijke in het onstoffelijke leven.

Hiermede houdt liet op een raadsel te zijn, waartoe het leven bestaat. Het is de prediking van de inwendige Godsstem, van de stem der Waarheid, die ons laat