is toegevoegd aan uw favorieten.

De beste methoden der bestrijding van het moderne ongeloof

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Slaan wij nu een blik op de voornaamste groepen «Ier tallooze tegenstanders die de vesting bestormen, en vragen wij kortelijk alleen naar de beste, krachtigste stelling, die de wetenschappelijke verdediging tegenover hen in te nemen heeft, dan wordt het centrum, onze Christelijke beschouwing van God en het heil, vooral door de philosophie, de enceinte door de historische critiek, de buitenforten, — maar ook weder alles in alles — door de moderne natuurwetenschap aangevallen en ondermijnd; want hoe beslister een tegenstander is, des te radicaler is meestal zijne strekking, tot welke dezer drie groepen [hij ook moge|behooren. Hier zal het dan, volgens het reeds besprokene, tegenover al deze groepen een grondregel der wetenschappelijke verdediging blijven moeten, dat zij, zonder 111 het minste de vragen omtrent bijzonderheden angstvallig te ontwijken, alle afzonderlijke geschillen van meer gewicht tot het verschil der grondbeginselen terugvoert, en die der tegenstanders naar alle hunne consequenties metdeBijbelschChristelijke vergelijkt. En dan zal zich overal een Godsbegrip \ertoonen, dat van het Bijbelsche wezenlijk verschilt en evenzoo bijna altijd ook eene andere opvatting van het booze. Niet alleen de stelsels van het Pantheïsme en Naturalisme, ook de aanvallen op de waarheid der Evangelische geschiedenis, op de Godheid van Christus en den goddelijken oorsprong van het Christendom, berusten ten slotte op bepaalde grondverschillen in de beschouwing omtrent God. En aan alle tegenwerpingen tegen de Christelijke leer van de verlossing en de verzoening, alsook aan die tegen de Bijbelsche anthropologie, ligt eene beschouwing van het booze en zijne gevolgen ten grondslag, die niet die des Bijbels is. Naar deze middelpunten zal men daarom het eigenlijk beslissende deel van den strijd moeten verplaatsen. En wel dekke men zich daarbij eerst met het ronde schild der Christelijke wereldbeschouwing, dan echter geldt