is toegevoegd aan uw favorieten.

De beste methoden der bestrijding van het moderne ongeloof

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijl slechts eene minderheid van theologen —daaronder vele van afnemend crediet — hunne critische resultaten aanneemt. En als zij zich zelfs als bevorderaars eener warme genegenheid voor de kerk voordoen, zoo toone men, hoe jammerlijk onpractisch en ontoereikend voor dit doeleinde geheel hun standpunt is, hoe zij door loochening der inspiratie de levendige godsdienstige belangstelling in de Schrift bij het groote publiek juist uitdooven, terwijl zij die in eene zuiver historische veranderen. Ja reeds zijn er niet weinige studenten in de theologie, die door deze manier om de Schrift te behandelen en te mishandelen, alle liefde voor de exegese hebben verloren.

En met de voorname wetenschappelijkheid ontneme men aan deze soort van critiek, om haar krachtig tegen te werken, den stralenkrans, waarmede zij zich in deoogen der half beschaafden tracht te omgeven, en ten slotte ook de bekoring der nieuwheid. Wat is zij met hare oplossing der feiten in loutere en matte godsdienstige ideeën anders dan eene nieuwe uitgave van het oude Gnosticisme? En zal en moet zij niet eindelijk zoo goed als Jit te niet gaan, als zij, om in de godsdienstige behoefte der gemeente te voorzien, in plaats van het levende brood, dat uit den hemel is nedergedaald, slechts vluchtige ideeën of afbrokkelende steenen aanbiedt? Wel wil zij aan Christus nog vasthouden als aan een ideaal. Maar kan dan iets wat bloot een ideaal is, de wereld verlossen? De zonde is helaas eene geweldige realiteit, en tot hare overwinning zijn alleen goddelijke realiteiten in staat. Dit is en blijft de laatste grond waarom, zoolang er zondaars zijn die verlossing noodig hebben, de wereld zich het woord des levens niet kan laten ontnemen, en het steeds weder heeten zal: »Het Woord zal men ons laten staan!"

Ook tegenover de