is toegevoegd aan uw favorieten.

De beste methoden der bestrijding van het moderne ongeloof

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het ongeloof met beteren uitslag bekroond worden, dan moet er nog meer dan voorheen, in plaats van alleen met woorden of met de pers, op de knieën gestreden worden. Vaak strijden wij veel, maar bidden te weinig. Dat wij, in plaats van terstond tegen ongeloovigen op te treden, eerst voor hen strijden — met Christelijk-priesterlijke wapenen, dat de Heer hen verlichte. Geen woord, geen geschrift mag uitgaan tot den heiligen strijd, zonder begeleiding van het gebed. Geen strijder kome op het oorlogsveld, zonder met de wetenschappelijke, ook vooral de geestelijke wapenrusting te hebben aangedaan, opdat het hem niet ga als de zeven zonen van Sceva. En niemand die in den rechten geest strijdt, worde alleen gelaten. Kunnen wij niet overal helpen en afweren, zoo kunnen toch de armen van ons gebed de gansche aarde omvatten.

Zoo alleen kunnen wij zoo met den'Geest vervuld worden, dat het beeld van Christus, den grooten overwinnaar en aanvoerder in den strijd, door grootere liefde en zelfverloochening, grootere kalmte en standvastigheid in nood en gevaar, duidelijk van ons uit de tegenstanders bestrale, in al onzen wandel en ons optreden. De Christen is de Bijbel der wereld, en de eenige, waarin zij leest. Zorgen wij, dat de Geest en de liefde van Christus, zijne verhevenheid en innemende vriendelijkheid daarin duidelijk te kennen zijn, dan zullen nog vele harten zich ontsluiten voor het feitelijk bewijs van Christelijk leven en verdragen. Vele tegenstanders benijden ons toch in stilte om onzen Christelijken troost, in ongeluk en hij zware verliezen. Dan ontwaakt toch vaak nog een diep zielsverlangen , naar het steunpunt waarop wij rusten; en het zien van ons voorrecht kan dikwijls het hardste hart er toe bewegen, om hulp te zoeken bij onzen Heer.

Eindelijk; leven alleen wekt leven. Waar het om de verdediging van hel Woord des levens te doen is, daar kan