is toegevoegd aan uw favorieten.

De beste methoden der bestrijding van het moderne ongeloof

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en mag het eigen leven van dit Woord niet gescheiden worden. De sterkste bewijzen voor het Christendom zijn de Christenen zelf, in den vollen zin van het woord: de door den Geest gezalfden. Het beste middel, om de wereld tot het geloof aan wonderen terug te brengen, is de staving van het wonder der wedergeboorte en van zijne kracht in het eigen leven. Het beste bewijs voor de opstanding van Christus is eene levende gemeente, die zelve wandelt in het nieuwe leven en voortdurend leven put uit Hem, die den dood overwon!

Van de Christenen der derde eeuw schrijft een kerkvader: «Zij volgen in kleeding, voedsel en levenswijze de gewoonten van het land, en toch onderscheiden zij zich door een wonderbaren en algemeen opvallenden levenswandel; zij nemen aan alles deel als burgers, en zij verdragen alles als vreemden. Elk land is hun ten vaderland en elk land als een vreemd land. Zij leven in het vleesch, maar niet naar het vleesch; zij wonen op aarde, maar leven in den hemel. — Zij hebben a.'len lief, en worden door allen vervolgd en miskend; zij worden beschimpt en zij zegenen. Zij worden gedood, en houden hun doodsdag voor den waren dag der geboorte». Tegen zulk een feitelijk bewijs van Christelijk leven heeft het machtigste en bet Christendom meest vijandige rijk der aarde, het oude rijk der Romeinen, geen stand kunnen houden. Dat wij eveneens leven, dan moet, al triomfeert ook tijdelijk de hel, eens weder het woord van Augustinus bewaarheid worden: «de liefde is de zegepraal der waarheid!»

Reeds nadert de aanstaande scheiding der wereld in de twee groote toekomstige legermachten van geloof en ongeloof. 1 ieeds schijnt bij velen het ongeloof ongeneeslijk geworden te zijn. ^ oor dezulken kan men alleen nog van de waarheid getuigen lot een getuigenis tegen hen. Aan den Antichrist, die den \ ader en den Zoon loochent, kunnen niet menschen, maar kan eerst de Heer door de verschijning zijner toekomst een