is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogue d'estampes historiques et caricatures politiques ..., vente le Jeudi 28 Décembre 1865 ... = Catalogus van eenige belangrijke verzamelingen historie-, spot- en zinneprenten, portretten, ... gegraveerde en zwarte-kunstprenten, teekeningen door ... hedendaagsche meesters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17 Zinneprent op den toestand van Nederland in 1577; geëtst door Jac de Gain (Ghetjn), adr. IV. Haecht. kl. br. fol. Hoogst zeldzaam

18 Slag bij Turnhout op de Tielsche heide, 1597; d. J. de Gheun, niet opdragt aan de Algem Staten en 22 reg. lat. vers van II. Grotius,

bl. Gr. br. fol. adr. C. J. Visscher. Fraai en zeldzaam.

19 ï/wTh?0mraï' V?9* d' La:f' Corneli (Cornelm), adr. IIar man Allard, 2 bl. gr. br. fol. Zeer zeldzaam.

2° Verschillende gebeurtenissen uit het begin van den opstand tegen Spanje gehjkUjd.ge prenten, meerendeels d. Ilogenlerg , sommige daarvan ver^ schillend en hoogst zeldzaam, 26 stuks. kl. br. fol.

21 Togt van Prins Maurits door het land van Luik en Braband, 1602, kaart d. Floris BaUhasar. kl. br. fol.

22 Zeeslag voor Bantam, met kaartje van de Molukken, 3 bl. aaneen gr. br. fol., adr. C. J. Visscher, met de kleine plaat.

23 Afb. der ambassadeurs en gecommitteerden tot het Bestand, 1609 18 portr. op 1 blad br. fol. '

£."ns Maurits met de orde van den Kousenband bekleed, 1613.br fol

20 Zinneprent op den Kleefschen oorlog. Maurits te paard tegenover Spinola op den zevenhoofdigen draak. br. fol. Fraai en zeldzaam. JJaffne-Comi(is celeherrimi tolius Europae municipg typus. Uitvoerige en iraaije kaart van's Gravenhage, met opdragt aan i'rins Maurits, met de wapens van Holland, Nassau en 's Gravenhage. Int coper ge-Etst ten Iluyse van Claes Jansz Vüscher 1610, 6 bl. fol. aaneen. Zeer zeldzaam,

Zi ' -drminiaens Testament. I)e groote plaat, adr. II. locken. Kr. fol.

" ]lG weegschaal. Eerste afdruk met onderschrift: Op de Jongste Ilollantsche

oo vers ^Van Von(lel) i» lat- letters, fol. Zeldzaam.

Z ° *"»»«««*« Kracht (Maurits cn gevolg) en Mogende Macht (de staten) schudden ecne groote zeef, waarin de Arminiaansche partij: met gedrukte verklaring, fol. Zeldzaam.

30 Onthoofding van Oldenbarneveld, 1619, met afb. van het galgenveld buiten s Gravenhage, en beschr. in 2 kol. gotli. letter, fol. Hoogst zeldzaam. Zie F. Muller, Nedcrl. Historiepl., pag. 177, n° 1383. °

31 Justitie aen Jan van OldenlarneveU geschiet, den 13 Man 1619- (door en met) adr. C. J. Visscher, zonder de piekeniers op den voo'rgrond links. br. fol. °

32 Hetzelfde, andere plaat, met de piekeniers op den voorgrond links-

< (door en met) adr. C. J. Visscher. br. fol.

33 Zinneprent de Nederlanders tot vergetelheid der kerkel. twisten en tot cendragt vermanende; (d. J. van de Velde.) br. fol. Fraai en zeldzaam.

31 Ireves Lndt. Zinneprent op het einde van het Bestand, 1621- fdoor en met) adr. C. J. Visscher. br. fol. '

3° Nieuw uitgevonden watermachine door A. Smith te Amst., 1621: fdoor C. J. Visscher). fol. Zeldzaam.

36 Beleg van Bergen-op-Zoom, 1622; adr. C. J. Visscher, br. fol. met afz. gedrukte beschr.

II uaart het Beleg: zelfde adres' br- foL met afz- Sedr- beschr.

38 Executie over de samenzweerders tegen het leven van Maurits, te

sGravenhage, 29 Maart 1623, met beschr. en vers, adr. N. Gheelkereken. fol. Hoogst zeldzaam. Zie F. Muller, Nedcrl. Ilistoriepi . pa-r 198, n° 1493. 1 1 e'

39 Inval van Graaf Hendrik van den Berg in de Veluwe, 1624. Gelijktijdige duitsche gravuré. br. fol. Zeldzaam.