Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gehoorzamen alles wat Hij zou bevelen, zo moeten alle voorschriften, eisen en geboden, onverschillig welke, hierin feitelijk en werkelijk zijn vervat. Zo was er dan ook nooit, en zal er zich ook nimmer kunnen voordoen, een geval, waarin het schepsel tegenover God een verplichting heeft, waarvan in de wet niet reeds een verplichting bestond, zij het niet direct en uitdrukkelijk, dan toch indirect en er uit voortvloeiende.

Hetzelfde eerste gebod, bijvoorbeeld, dat van ons eist God voor onze God te houden, en te erkennen Zijn wezenlijke waarheid en souverein gezag, dat gebod, dat ook eist Jehova lief te hebben, Hem te vrezen en op Hem te bstrouwen, al naar de wijze, waarop he Hem behagen zal Zich aan ons te openbaren, ditelfde gebod, zeggen wij, eist van ons te geloven in de Heere onze Gerechtigheid, zodra Hij ons geopenbaard wordt, en eist eveneens voldoening op een Gode ^tamelijke wijze voor de overtreding van Zijn goddelijke wet, hetzij

door ons of door een ander. .. , ,

Hét is waar, Adam was niet daadwerkelijk verplich te geloven in een Zaligmaker, zolang hg niet verloren en ontbloot was, en deze Zaligmaker hem dusook n et was geopenbaard. Maar ongetwijfeld was hg door' datzelfde gebod, waardoor hij verplicht was te vertrouwen op- en af te hangen van God zijn Schepper, en ie beloften te geloven; eveneens verplicht te geloven m God den Verlosser, zodra deze hem werd geopenbaar^. Maar ook dezelfde wet, welke een verbintenis op hem legde om besef te hebben van het kwaad der zonde in haar aard. en gevolgen, om die te haten en zichdaarva af te wenden, van deze te vlieden en er een afkeer van te hebben, en welke wet hem

heilige gehoorzaamheid en een rechte bevatting Gods goedheid, deze wet verplichtte hem ook droefheid daarover te hebben, toen een breuk was geslagen.

Wij kunnen niet inzien hoe een tegenovergesteld gevoelen bestaanbaar zou zijn met de volmaaktheid van de wet, want, aangezien de wet een volmaakte regel is van alle zedelijke gehoorzaamheid, inwendig en

Sluiten