Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maaktheden, ja, alle de volheid der Godheid is in Hem, en in Hem alleen wil Ik gediend en gehoorzaamd worden. En dan volgt er op: „Maar zo gij Zijner stem naarstig gehoorzaamt en doet al wat Ik spreken zal... (vs. 22.). Alzo is de Naam des Vaders in Hem, Hij is alzo van dezelfde natuur met de Vader, zodat Zijn stem is des Vaders stem; „Indien gij Zijn stem gehoorzaamt, en doet wat Ik spreek."

Wij wensen met eerbied te denken aan Hem en te spreken van Hem, wiens Naam is „Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der Eeuwigheid, Vredevorst". En het kan niet anders dan onze oren pijnigen en onze harten bedroeven, dat er zulke leerstellingen in deze kerk worden verkondigd, vooral nu de Ariaanse dwalingen zo opkomen in de ons omringende landen; leerstellingen, welke de kennelijke bedoeling hebben om Zijn goddelijke autoriteit te verdonkeren en te verkleinen. Bijv. men zegt: „Indien een gelovige niet behoefde te ontvangen de wet der tien geboden uit de hand van God, zoals Hij is de Schepper buiten Christus, dan zou de gelovige niet onder de verplichting staan van deze wet, zoals zij is gegeven door God de Schepper, maar hij zou vrij zijn van deze te gehoorzamen, zoals die wet door de autoriteit des Scheppers was gegeven. En (zegt men) het zou een belediging zijn van de oneindige majesteit van de souvereine Schepper en tevens van de heilige wet zelf, als we zeiden, dat de gelovigen de tien geboden slechts uit de hand van Christus behoefden te ontvangen."

Maar, (zo antwoorden wij hierop) wat kan meer beledigend zijn voor de oneindige majesteit van God de Verlosser — door wien alle dingen gemaakt zijn hetzij in de hemel, hetzij op de aarde, zichtbare en onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hétzij overheden, hetzij machten — dan zó te spreken, alsof des Scheppers autoriteit niet de Zijne ware? Of, om te zeggen, dat, als men des Scheppers wet uit de hand van Christus ontvangt, de mensen dan ontslagen zouden zijn van de gehoorzaamheid aan deze wet, zoals deze

Sluiten