Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het werkverbond zijn, hoe kunnen zij dan aangemerkt worden als overtreders van dat verbond door enige dadelijke zonde, door hen begaan? Zij zouden dan immers ook niet bij vernieuwing onder de verbondsvloek kunnen worden gebracht!

Het is waar. door de val is het werkverbond krachteloos geworden, en niet meer in staat om ons als een verbond het leven te geven. Dit toch is het gevolg van onze krachteloosheid en onvermogen om het te vervullen; want wij hebben tevoren gezondigd en zijn onderworpen aan zijn vloek. En iemand die dat is, kan niet tegelijk een recht hebben op deszelfs belofte.

Daarom, als men thans het leven en de zaligheid uit dit verbond zoekt, dan is dat niet anders dan te arbeiden aan een onmogelijke zaak. Evenwel blijft het in volle kracht een wet, welke de eis handhaaft voor alle zondaren, zolang ze in hun natuurstaat blijven en zolang ze niet door het geloof deel krijgen aan Christus en aan de genade van het nieuwe verbond. En zo eist de wet van hen een persoonlijke en geheel volkomen gehoorzaamheid, en eist zij de dood op de minste overtreding.

Geüjk wij tevoren reeds hebben gezegd, zijn de gelovigen, en zij alléén, bevrijd van het bindend gezag van deze wet, welke eist algemene heiligheid en wel met zulk een gestrengheid, dat bij de minste tekortkoming in de zaak zelf, in omstandigheden of in trap, alles verbroken is en wij aangemerkt worden als overtreders van de gehele wet.

Dr Owen zegt hiervan:

„Indien wij ons een persoon voorstellen, die op een of andere wijze van de vloek der zonde bevrijd was, en wij zouden dan loochenen dat zo iemand, op de volbrenging van een volmaakt zondeloze gehoorzaamheid, welke de wet vereist, recht op de belofte van het leven door deze gehoorzaamheid had. — dat zou een verloochenen zijn van de waarheid Gods en het zou een smet werpen op Zijn rechtvaardigheid.

„Welnu, zegt hij, onze Heere zelf is gerechtvaardigd

Sluiten