Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spreekt. De minister wil nameUjk de „gelijkberechtiging der verschillende diploma's" niet toelaten. Hij zegt. dit niet zoozeer hierom niet te willen toelaten omdat de Lvceumafdeeling C. een jaar korter opleidingsduur heeft, alswel omdat hij ducht,, dat de studie der klassieke talen door dien maatregel geweldig zou lijden, waartegen hij meent te moeten waken.

Het zou kunnen zijn dat velen de één jaar kortere studie van de afdeeling C. kiezen en dan met een minimum klassieke talenkennis een studie kiezen, waarvoor die kennis toch noodig is.

Hij zegt dat een vierjarige periode van onderwijs minstens noodig is om klassici te \ormen, ,.aan wier invloed naar zijn vaste overtuiging het drukke, veelzins oppervlakkige leven van den tegenwoordigen tijd zoo dringend behoefte heeft."

Het is onbegrijpelijk dat de minister, die dit betoogt, in de toelichting van hetzelfde artikel een afdeeling B. verdedigt, waarin slechts Latijn wordt onderwezen en waarvan hij zelf zegt, dat deze afdeeling geen klassieke vorming en zelfs geen semi-klassieke vorming zal gei'en. Deze meening van den Onderwijsraad onderschrijft de minister ten volle.

Deze afdeeling B. is bedoeld alleen voor juristen en voor studenten in moderne talen. Het lijkt mij noodig, dit deel van hef ontwerp speciaal onder de aandacht van het Indische publiek te brengen omdat, indien dit plan verwezenlijkt wordt. Indië met een

Sluiten