Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dergelijke minderwaardige klassieke vorming bedreigd wordt-

In de eerste plaats wordt daarmee de mogelijkheid afgesneden, dat Indië een werkelijke volwaardige klassieke opleiding verkrijgt. Dat de nu voorgestelde inderdaad minderwaardig is, zal nader worden betoogd. In de tweede plaats zal dan een opleiding voor studie in de klassieke (en misschien ook de Oostersche) letteren, theologie volkomen ontbreken, en het onmogelijk zijn, voor medicijnen en natuurwetenschappen een klassieke opleiding te verkrijgen. Ze zal alleen dienen voor juristen en studenten in moderne talen, als een tweedehandsch klassieke opleiding, of, nog beter gezegd, als een nog niet eens halve klassieke opleiding, zooals de minister en de Onderwijsraad in Holland toegeven en tal van rekwestreerende groepen intellectueelen .in Holland thans betoogen.

Ouders in Indië dienen gewaarschuwd te worden, dat er groot gevaar bestaat, dat ze niet een zoodanige klassieke opleiding in Indië begiftigd zullen worden. Ik meen dat het hoog tijd is, te .getuigen, dat men daarmede niet tevreden is.

De vier hoogere burgerscholen in Indië zijn alle zoo buitengewoon uitgegroeid, dat er alle aanleiding is, ze te splitsen 'om daardoor aan verscheidenheid van aanleg en van wenschen van de leerlingen tegemoet te komen. Er kan geen vrees zijn, dat het eenig deel der gesplitste school aan leerlingen zal ontbreken. Het ligt dus voor de

Sluiten