Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het gaat voornamelijk om de klassieke opleiding; dus om behoud van het Grieksch daarbij als leervak. En dan brengen wij slechts in herinnering, hoe elke periode van opbloei van de West—Europeesche kuituur samenhangt met het teruggrijpen naar de schatten van Hellas. Toen in de vijftiende eeuw de kennis van de klassieke Grieksche schrijvers opbloeide, beteekende dit de geboorte van de Westersche wetenschap. Het atomisme van Demokritus, de astronomie van Pvthagoras, Eudoxus, en van Ptolomeus, de biologie van Aristoteles, de wiskunde van Euklides. de mechania van Archimedes, de philosophie van Plato, dat waren de grondslagen, waarop Cusanus, Copernicus, Keppler, Galileï en anderen de moderne wetenschap konden baseeren. Onder leiding van onzen Erasmus bloeide het Humanisme op dat zich had geschoold aan Plato, Aristoteles, de Stolcynsche en andere wijsgeerige scholen, waarvan Hellas een ongeëvenaarde rijkdom had.

Het Grieksche epos van Homerus, de tragedies van Aeschylus, Sophokles en Euripides, de komedies van Aristophanes. waren en bleven de leerschool voor WestEuropeesche schrijvers. De Grieksche beeldhouwkunst brengt altijd weer nieuwe geslachten in verrukking en jonge kunstenaars tct inspiratie. Ja, zelfs de Grieksche athletiek is in onze dagen weer tot voorbeeld geworden voor een gezonde ontwikkeling van lichamelijke kuituur. Ten slotte het kostbaarste aller boeken, het Nieuwe Testament, en tal, van geschriften der Kerkvaders. — zij

Sluiten