Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als gewaden het figuur bekleeden, worden zij omgelegd, rustig, nooii wanordelijk woelig, met aanduiding der stof-textuur. Onder de soepele bekleeding blijven de zwellende vormen en inzinkingen voelbaar; de structuur van het lichaam vereenigt zien harmonisch met het gewaad, dat den graad van beweging accentueert.

De samenbindende groeps-compositie met weiafgewogen vrije schikking om een domineerend middenfiguur, beteekent de oplossing in deze eeuw van een belangrijk artistiek probleem.

Na P e r i c I e s' tijd, als de vaste staatsorganisatie verbrokkelt, de Grieken zich tegen zichzelf keeren, het gemeenschapsidee verzwakt en plaats maakt voor een sterker gevoel voor de waarde van het individueel bestaan, dringt de erotisch gestemde geest van de Oostelijke Ioniërs, weer door. Genotzucht en zinnelijkheid beheerschen meer en meer het individu, dat zich niet meer ondergeschikt voelt aan Iden gemeenzamen wil. De vrouw is niet meer het ontziene, levenbarende element, maar wordt ondervoeld in al haar liefdegenot belovende aantrekkelijkheid.

Zoo gaat de mensch de IVde eeuw in, de aandacht gericht op zijn eigen Zijn, de blik diep dringend in het menschelijk zieleleven, dai geen steun meer vindt in een alles omvattende, bovenpersoonlijke eenheid..

De erotische impuls groeit sterk aan in een bewustzijn, versomberd door twijfel en door de gedachte aan de dreigen-

Sluiten