Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ANTIEKE TRAGEDIE door Dr. o. Damsté.

Hoe ook de verschillende definities van het begrip „kunst" mogen luiden, dat de nabootsing een voornaam element ervan vormt, staat wel vast. De oudste kunstvoortbrengselen zijn dan ook t e e k e n i n g e n op de wanden van de holen, waarin onze voorouders huisden; zij dateeren van tijden, dat de arbeid nog onbekend was, dat de menschen leefden van jacht, vischvangst en in het wild groeiende vruchten.

Dans, muziek en poezie, tezamen de rythmische kunsten genoemd, 'zijn eerst veel later ontstaan; de naam duidt er reeds op, dat zij als gemeenschappelijk bestanddeel het rythme hebben. Aan dit rythme hebben zij trouwens hun ontstaan te danken, doordat men reeds spoedig leerde inzien, hoe de arbeid door het rythme verlicht en veraangenaamd kon worden.

Uit dit rythmisch arbeidsgezang .komen de verschillende soorten poezie voort, waarvan de koorzang bij de Grieken een groote roi gespeeld heeft. Vooral de Doriërs en Aeoliërs hebben zich veel met koorliederen bezig gehouden; de derde stam, die der Ioniërs (waartoe de Atheners behoorden), levendiger en meer individualistisch aangelegd, voelde zich meer aangetrokken tot

Sluiten