Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IETS OVER DE GR1EKSCHE GESCHIEDSCHRIJVING door DR. E. Bessem.

De geschiedschrijven] der Grieken uit den ouderen klassieken tijd (5de eeuw en een deel der 4de eeuw voor Chr.) heeft dit buitengewoon aantrekkelijke, dat men het zoo door en door voelt met haar te staan aan den aanvang van 't wetenschappelijke werken en denken der menschheid.

De Griek heeft het eerst deze problemen aangevat, in zijn taal weerspiegelden zich ae daar gemaakte vorderingen, en een goede historische ordening der verschillende beteekenissen van éénzelfde woord is voldoende om ons er iets van te doen medegevoelen, hoe daar het eene geestelijke gebied na het andere werd veroverd, en nieuwe begrippen zich uit denzelfden oorsprong differentieerden. Theorie en praktijk waren aanvankelijk nog niet bij de Grieken gescheiden — is het niet al grootsch genoeg, dat zij naast het streven naar een concreet doel zochten naar de algemeen geldende wetten en regels en zoo den grond legden voor de geheele Westersche wetenschap?

Zoo deed de in Egypte door de overstroomingen van den Niil wel zeer noodzakelijke, en, naar Herodotos zegt, in dat land ontstane landmeetkunde, bij de Grieken het vak opkomen, dat wij „vlakke meetkunde"

Sluiten