Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de plaats innemen, die haar voegt, het vertellende genre is voor goed verlaten, maar toch heeft Xenophon's nuchtere blik de waarde voor de geschiedenis, ook van het kleinere, goed waargenomen en tot zijn recht gebracht. En al ' zijn economische geschiedenis en kultuurgeschiedenis, die andere zijden onzer samenleving belichten, met grooten nadruk hun rechten komen opeischen, voor de staatkundige historie zijn door Thukydides met geni?ilen handgreep de grenzen eens en voor goed en voorbeeldig getrokken, zij is door hem af en volmaakt voor ons getreden, als een gedenkteeken, duurzamer dan brons, opgericht door een Griekschen kunstenaar, 2.3 eeuwen terug, maar nog steeds stralend van jeugdige schoonheid en kracht.

Zou er iets opwekkender zijn voor den jongen mensch, die uitgaat naar kennis, dan het volgen van deze oorspronkelijke denkers en werkers op de door hen voor 't eerst gevonden en zelf-gebaande wegen, deze mannen, die fouten maakten, maar ordenden in de eerste plaats, en van wie een vuur van bezieling en liefde voor het pas verworvene uitgaat, dat sedert is uit— gebluscht, doch ons iets meegeeft voor ons geheele bestaan, de onverwoestbare blijdschap van het werken aan een ideaal, dat aan geen leeftijd of eeuw is gebonden, den ouderdom verbindt aan de Jeugd en den tijd overbrugt.

Wat heeft onze tijd <van vervlakking en gebrek aan geestdrift meer noodig dan dit?

Sluiten