Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vindingrijk in liet opspeuren van telkens nieuwe zegswijzen, die dat wat hij te boodschappen heeft, den menschen verklaren kunnen.

En toch, dat was het niet alleen, zelfs niet in de eerste plaats, wat de ontwikkeling van het Christendom zoo sterk bevorderd heeft. Dat wat het allermeeste trof, liet was de toon van innige, kinderlijke blijdschap, die door heel dat evangelie doorklonk. Godsdienst is immers geen complex van voorstellingen, maar veel meer de zielehouding, die aan die voorstellingen beantwoordt. Het was de stemming van rust, die over de belijders van het nieuwe geloof gekomen was; niet meer de behoefte om verlost te worden, maar de dankbare zekerheid, dat ze verlost waren. Yoor hen was alleen God in het middelpunt, zij leefden in de onwrikbare overtuiging, dat hun leven en sterven, hun voorspoed en tegenspoed in de veilige handen was vin hun Ilemelschen Vader. Ze gevoelden zich als verdwaalde kinderen, verdwaald in oen wereld van benauwende donkerheid, wien op eenmaal het verlossende licht van hun Heiland was opgegaan, die hen naar een veel hoogere wereld voeren wilde.

Daarom was al hun belijden samengevat in de kruisbelijdenis. Hun Meester was door de verblinde haat van slechte menschen uUgestooten. maar opdat zijn kruis voor al zijn geloovigen tot een teeken wezen zou, dat Hij hen ontwringen zou aan de sterke zondemacht, die de wereld gevangen houdt. En dat was immers de reden, waarom zijn eerste

Sluiten