Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GRIEKSCHE PHILOSOPHIE door Prof. Dr. J. Cl.ay.

Hebben wij reeds uit de voorgaande artikelen vernomen, hoe groot de liefde bij de Hellenen was voor de schoonheid, zij was het niet minder voor de waarheid en de wijsheid. Het woord philosophie — wijsbegeerte —- door hen geschapen, wijst er reeds op. De geesteshouding en de werkzaamheid, waarvan dit woord uitdrukking geeft, is bijna, zou ik zeggen, het karakteristiekste voor hunne kuituur. Mogen andere volken met hen hebben gewedijverd in den dienst van schoonheid of in verhevenheid van religie, geen volk staat ook slechts in de schaduw van hen, wat hun ijver en geschiktheid betreft voor het zoeken naar wereldorde, naar den zin der werkelijkheid en m>ar de waarheid.

Reeds alleen het opsommen van de namen der Grieksche wijsgeeren en hun werken zou meer dan de geboden plaatsruimte vereischen.

Naast deze veelheid is de veelzijdigheid van de methoden, die zij hebben gevolgd, de verscheidenheid van idealen, die zij hebben beleden en de diepzinnigheid der waarheden, die zij op allerlei gebied hebben verdedigd, het meest opvallende.

Het kan in een kort bestek onmogelijk doel zijn, ook maar .een indruk te geven van den omvang van het 'werk van de

Sluiten