Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(twistgesprek) behandeld wordt. En wanneer in zijn latere werken het invoeren van meerdere personen overbodig en omslachtig wordt, blijft liet beginsel behouden, dat bij het zoeken en vaststellen van een waarheid alle mogelijke tegenwerpingen bewust moeten worden gemaakt en overwonnen.

Uit dien gedachtengang neemt de ontwikkeling der redeleer haar oorsprong.

Zuiverheid van denkwijze is zoodoende de vrucht van de studie der Sokratische gesprekken. En de voortdurende bestudeering door geslachten op geslachten heeft den bodem bereid voor de scherpe en zuivere methoden van de moderne wetenschap. Telkens zien we in latere eeuwen de denkers naaide oude dialectiek van Plato en Aristolea teruggrijpen. Ieder denker van beteekenis heeft gevoeld, dat een opzettelijke beoefening der redeleer voor hem noodig was.

Plato is dan de groote figuur uit de oudheid, wiens geschriften — gelukkig voor het nageslacht bewaard — de bron zullen blijven van genot en leering. Maar er is bij hem nog iets anders van belang, behalve hetgeen zooeven op den voorgrond gebracht is. Plato is de schepper der ideeënleer. Over de onvolmaaktheid van de direkte gegeven werkelijkheid heenziende heeft hij deze leeren zien als :ee,n zwakke afspiegeling van een andere en betere wereld. Deze ideëele wereld moet de troost en steun zijn, wanneer de mensch zich in de gegeven wereld door vergankelijkheid en slechtheid beangstigd gevoelt

Dit idealisme, door Plato zorgvuldig ge-

Sluiten